Peplos Danışmanlık

Stratejik Planlama

Hizmet Detayları

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama, her işletmede gerekli bir temel unsur olarak görülmeli ve stratejik planlamanın geleceğe yönelik getireceği avantajlar dikkate alınmalıdır. Doğru şekilde düzenlenmiş ve uygulamaya koyulmuş bir stratejik planlama, geleceğe yönelik atılımlar yapmak için ve işletme vizyonunun gerçekleşmesini sağlamak adına ortaya koyulacak stratejik eylemleri geliştirmede göz ardı edilemez bir süreçtir.

 Aynı zamanda süreç, işletmenin etkilenebileceği dış etkenleri anlama ve operasyonun rekabet karşısındaki avantajları ile dezavantajlarını görme açısından büyük fayda sağlar. Dolayısıyla uygulanan stratejik planlama, işletmenin değişen rekabet ortamına ayak uydurması ve fırsatları lehine çevirmesi açısından dinamik bir süreçtir.

PEPLOS DANIŞMANLIK uzman danışman kadrosu ile Stratejik Planlamaya Yaklaşım süreci:

  • Organizasyon Durum Tespiti

Danışmanlık verilecek şirketin mevcut durumunun ve sektördeki pozisyonunun tespit edilmesi bir stratejik planlamanın ilk adımıdır.

  • Mevcut Durum Analizi

Tespit edilen durum, işletmeyi etkileyen iç ve dış etkenler dikkate alınarak analiz edilmelidir. Bu aşamada SWOT analizi, Porter’ın 5 Güç Modeli ve PESTLE gibi uluslararası iş dünyasında kabul görmüş analizleri uygulamamız gerekebilir. Pazar rekabetini etkileyen ekonomik, teknolojik, politik, yasal, çevresel ve sosyal faktörler dış etkenleri kavramak adına doğru analiz edilmelidir. Organizasyonun finansal, operasyonel ve iş gücü kaynakları dahili faktörleri belirlemede rol oynar. Durum analizi, şirketin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek gelişebilecek fırsatları ve tehdit oluşturabilecek unsurları görmeye yardımcı olan önemli bir aşamadır. Kaynaklar ve finansal açıdan oluşabilecek fırsatlar ya da tehditleri belirlemek sürecin değişmez bir parçasıdır.

  • Strateji Geliştirme

Esas ve hedeflenen stratejinin geliştirildiği çekirdek aşamadır. Sürdürülebilir olması hedeflenen strateji daha operasyonel bir planlama çerçevesinde oluşturulur. Bu aşamadaki danışmanlığın birincil hedefli, analiz edilen bütün parametreler doğrultusunda ortaya bir strateji çıkarmaktır.

  • Plan Yönetimi

Geliştirilen stratejiyi planlı bir şekilde uygulamak ve yönetmek gerekir. Uygulamaya konulan stratejiyi düzenli olarak denetlemek sürdürülebilir bir planlı stratejinin parçasıdır.

 İşletmeler stratejik planlamanın sonucunda, rekabet ortamına karşı sektörde kendilerine özgü pozisyonu yaratabilir ve temel değer yargılarını belirleyebilir. Albert Solino’nun stratejik planlama yaparken öncelikli hedefi, müşterilerimizi rekabetçi piyasa konuşlarında avantajlı pozisyona konumlandırarak, uzun ve kısa vadeli planlamalar yaratmaktır. Bilinmelidir ki, etkili bir stratejik planlama bir işletmenin izlediği yol ve geleceğe yönelik eylemleri dışında, hangi yöntemlerle başarılı olacağını anladığı proaktif bir yöntemdir.